Zawiadomienie o sesji XX/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz.: 16.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi hrubieszowskiemu na utrzymanie Oddziału Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2020 roku;
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2020/2021.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
9. Rozpatrzenie petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
11 Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów