Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi hrubieszowskiemu na utrzymanie Oddziału Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2020 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2020/2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
8. Rozpatrzenie petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.