Zawiadomienie o sesji XIX/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Werbkowice za rok 2019.
3a przedstawienie Raportu przez Wójta Gminy;
3b debata nad raportem o stanie Gminy Werbkowice;
3c rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Werbkowice wotum zaufania.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
4a wystąpienie Wójta Gminy;
4b przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019;
4c przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
4d przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego;
4e Dyskusja.
5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2019.
6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
12 Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.