Drukuj
Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji XV/2019 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej
7. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2019/2020.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 .
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na rok 2020.
15. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.