Drukuj
Rada Gminy
Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2019/2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.