Zaproszenie na sesję XIV/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-12-30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego.
7. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego.
8. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów