Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.