Zaproszenie na sesję XIII/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-12-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XIII sesję budżetową Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2020.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.
10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2020.
11. Dyskusja nad projektem budżetu.
12. Głosowanie nad wniesionymi poprawkami.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2020 r.
16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.