Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-03

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Analiza projektu budżetu na rok 2020 i wydanie opinii.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.