Zaproszenie na sesję XII/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-11-14

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2020.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Werbkowicach przy ulicy Piłsudskiego Józefa.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020”.
17. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów