Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 08.30  

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę
    w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  6. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów