Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice,

które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 8:00
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w zakresie braku Biuletynu Informacji Publicznej.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania Agnieszki Skubis – Rafalskiej ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.

  7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

  8. Wolne wnioski i informacje.

  9. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów