Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na sesję XLIX/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turkowice.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2022/2023.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach
psychologiczno – pedagogicznych.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia zasad obciążania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Przedstawienie Protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Werbkowice.

12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.