Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 8:00
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Wybór przewodniczącego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Przedstawienie Raportu w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turkowice.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2022/2023.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia zasad obciążania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawienie Protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów