Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na sesję XLVIII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Werbkowice za rok 2021.

3a. Debata nad Raportem o stanie Gminy Werbkowice.

3b. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Werbkowice wotum zaufania.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021.

6. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.

8. Dyskusja.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2021.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

 

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Werbkowice za 2021 r.