Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Wybór przewodniczącego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2021 i wydanie opinii.

Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.