Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Wybór przewodniczącego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zakończenie obrad.