Zaproszenie na sesję XLV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz: 09.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach za 2021 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów