Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

4. Zajęcie stanowiska przez Komisje Stałe Rady Gminy Werbkowice w sprawie wniosku o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach za 2021 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

10. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów