Zaproszenie na sesję XLIII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

3. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zasad obciążania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice.
13 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Werbkowice nr XXXVI/215/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Werbkowice.
14. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów