Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zasad obciążania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Werbkowice nr XXXVI/215/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Werbkowice
13. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.