Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.     Porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.  2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.  3. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków transportowych, rolnego, nieruchomości a także informacje dotyczące zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych za 2021 r.  4. Informacja o wynagrodzeniach - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zastępcy Wójta, skarbnika i kierowników referatów.  5. Informacja o środkach ponadplanowych i z czego one wynikają.  6. Sprawy bieżące.  7. Zamknięcie obrad.

Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków transportowych, rolnego, nieruchomości a także informacje dotyczące zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych za 2021 r.

4. Informacja o wynagrodzeniach - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zastępcy Wójta, skarbnika i kierowników referatów.

5. Informacja o środkach ponadplanowych i z czego one wynikają.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie obrad.