Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

4. Zmiana punktu kwaterunkowego na hali sportowej w Werbkowicach w punkt recepcyjny – dyskusja.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Werbkowice.

6. Zakończenie obrad.