Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Wybór przewodniczącego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu Wychowanków w Sahryniu.

Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.