Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na XXXVI/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XXXVI (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami i podsumowanie.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2022.

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.

9. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2022.

10. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji Budżetowej.

11. Przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję.

12. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Werbkowice.

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Werbkowice.

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Werbkowice oraz zasad zwrotu kosztów ich podróży służbowych .

18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Werbkowice

19. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów