Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Wybór przewodniczącego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Werbkowice.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Werbkowice.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Werbkowice oraz zasad zwrotu kosztów ich podróży służbowych .

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przysługiwania i ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Werbkowice

Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

Wolne wnioski i informacje..

Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów