Zaproszenie na XXXV/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz: 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2022.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2022.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022”.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Werbkowice i egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
17. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów