Stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2022/2023

Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego 2021/2022 można składać w terminie od
1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składanie wniosków do 15 października 2022 r.                                                     Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 złotych netto.                                                                 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
Informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. (84) 6572133 oraz
w zakładce Pomoc Społeczna-Stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

 

Dokumenty do pobrania