Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Będzie realizował wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę