W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w części miejscowości Sahryń (Sahryń PGR) i Terebiń (od Karczunek, Kożuchy do Pułanki), Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: „Rozwój terenów popegeerowskich – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń”. 	Osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłączy wodociągowych do swoich nieruchomości w ramach ww. zadania, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice (pokój nr 9 lub 12), w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisania stosownej umowy regulującej zasady realizacji i rozliczenia kosztów budowy przyłącza. 	Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci, zobligowani będą ponieść koszt budowy przyłącza w wysokości 3 000,00 zł., oraz w przypadku budynków wielolokalowych koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego (wodomierza lokalowego) za wyjątkiem wodomierza głównego. 	Jednocześnie mieszkańcy zainteresowani przyłączem wodociągowym zobowiązani będą do podpisania umowy z zarządcą drogi i pokrycia kosztów za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym jeżeli przyłącze będzie znajdować się w pasie drogowym.  	Mieszkańcy po wykonania przyłącza są zobowiązani do podpisania umowy na dostawy wody z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (KZO w Werbkowicach). 	Planowany termin zakończenia zadania: do 31.07.2026 r.  Uwaga 	Osoby chcące podpisać umowę powinny zgłosić się do Urzędy Gminy Werbkowice z dokumentem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości na której będzie wykonywane przyłącze wodociągowe. 	Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej przed wykonaniem przyłącza są zobowiązani dostosować instalacje wodociągowe do obowiązujących przepisów, norm i regulaminu dostaw wody przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego we własnym zakresie i utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały okres funkcjonowania przyłącza. 	Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą umowy w ww. terminie, a w okresie późniejszym wyrażą chęć przyłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej, będą zmuszeni we własnym zakresie: uzyskać niezbędne zgody, pozwolenia, wykonać dokumentację oraz przyłącze na własny koszt, po obowiązujących cenach rynkowych.

Ogłoszenie dotyczące możliwości wykonania przyłączy wodociągowych

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w części miejscowości Sahryń (Sahryń PGR) i Terebiń (od Karczunek, Kożuchy do Pułanki), Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: „Rozwój terenów popegeerowskich – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń”.


Osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłączy wodociągowych do swoich nieruchomości w ramach ww. zadania, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice (pokój nr 9 lub 12), w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisania stosownej umowy regulującej zasady realizacji i rozliczenia kosztów budowy przyłącza.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci, zobligowani będą ponieść koszt budowy przyłącza w wysokości 3 000,00 zł., oraz w przypadku budynków wielolokalowych koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego (wodomierza lokalowego) za wyjątkiem wodomierza głównego.
Jednocześnie mieszkańcy zainteresowani przyłączem wodociągowym zobowiązani będą do podpisania umowy z zarządcą drogi i pokrycia kosztów za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym jeżeli przyłącze będzie znajdować się w pasie drogowym.
Mieszkańcy po wykonania przyłącza są zobowiązani do podpisania umowy na dostawy wody z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (KZO w Werbkowicach).
Planowany termin zakończenia zadania: do 31.07.2026 r.

Uwaga
Osoby chcące podpisać umowę powinny zgłosić się do Urzędy Gminy Werbkowice z dokumentem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości na której będzie wykonywane przyłącze wodociągowe.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej przed wykonaniem przyłącza są zobowiązani dostosować instalacje wodociągowe do obowiązujących przepisów, norm i regulaminu dostaw wody przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego we własnym zakresie i utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały okres funkcjonowania przyłącza.
Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą umowy w ww. terminie, a w okresie późniejszym wyrażą chęć przyłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej, będą zmuszeni we własnym zakresie: uzyskać niezbędne zgody, pozwolenia, wykonać dokumentację oraz przyłącze na własny koszt, po obowiązujących cenach rynkowych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes