Zwrot podatku akcyzowego luty 2024

Zwrot podatku akcyzowego - luty 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2024 r.
Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
Dotacje będą wypłacane w terminach:
1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku.
1. W 2024 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2024 r., w dwóch terminach, tj.:
a) od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
b) od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w
odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z
uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni
na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła,
owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku
ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. poz. 106) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin,
urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl),
a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.
(Dz. U. poz. 2674), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby
110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne
według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l),
liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l),
liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz,
owiec oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
10. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2024

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes