USTAWA O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA –  OPUBLIKOWANA

USTAWA O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA – OPUBLIKOWANA

Dnia 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji
Sołtysa, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia

pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.


Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
- pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2023 r. poz. 40 ze zm.), przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
- osiągnęła wiek:
w przypadku kobiet – 60 lat,
w przypadku mężczyzn – 65 lat.
- Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej
funkcji. Do okresu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
- Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
- Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.
Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym
wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w
związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie dysponuje danymi potwierdzającymi
okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania
zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie
należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
3. W przypadku, o którym mowa powyżej, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca
składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa uprawniającego do dodatku, potwierdzone
pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w
czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

4. Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.
U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie siedmiu dni.
OPŁATA SKARBOWA
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt1 lit.b ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata
skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł: Obowiązek uiszczenia opłaty
skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:
a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.
b) dowód zapłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Gminy Werbkowice:
BS Werbkowice
31 9642 0009 2001 0000 0619 0001
W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA-potwierdzenie funkcji sołtysa”
Opłaty można również dokonać kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Werbkowice.
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie, pod numerem telefonu: 84 657 20 80 wew. 40.
W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes