Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

WAŻNY KOMUNIKAT REMONT ULICY KONOPNICKIEJ

Szanowni Państwo, mieszkańcy i użytkownicy ulicy Konopnickiej w Werbkowicach. W związku z planowanym w dniach 6 i 7 grudnia 2021 r. remontem ul. Konopnickiej na całym odcinku, uprzejmie prosimy mieszkańców i użytkowników o nie parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy oraz rezygnację z poruszania się ulicą pojazdami w dniach remontu.

Komunikat w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy

Szanowni Państwo, do 23 grudnia 2021 r. zostały przedłużone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych: 1) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 roku”; 2) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego na terenie miasta Hrubieszowa oraz OREW w Alojzowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 rok”.

Obwieszczenie o  wyłożeniu do wglądu publicznego:„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Werbkowice”

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy zawiadamia: