Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice zrealizowała w 2022 roku Zadanie drogowe pn. "Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec". Roboty remontowe zakończono i wyremontowane drogi przekazano w użytkowanie w dniu 6 września 2022 r.

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 121 " Świt" na sezon 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 121 " Świt" na sezon 2022/2023

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości 164 000,00 zł.

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: