Komunikat dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom

Szanowni Państwo, W celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w

...

Weź udział w ankiecie: Diagnoza uzależnień behawioralnych.

Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy Gminy Werbkowice oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy. Jest ona całkowicie anonimowa i nie

...

Dotacje na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań

...

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi

Druhny i Druhowie, W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z

...

Informacja dot. tworzenia Punkt Kwaterunkowych

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Werbkowice za wsparcie materialne i osobowe Punktu Kwaterunkowego dla Uchodźców z Ukrainy w Hali Sportowej

...