Możliwości ubiegania się o stypendia artystyczne na 2008 rok w następujących kategoriach:
teatr, plastyka, muzyka, film, proza, poezja, fotografia, taniec artystyczny.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 23 roku życia,
- mieszkają na terenie województwa lubelskiego,
- posiadają szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
instytucje kultury,
szkoły i uczelnie wyższe,
stowarzyszenia i fundacje społeczno-kulturalne,
stowarzyszenia i związki twórcze,

Wnioski stypendialne mogą być składane osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2007 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Prosimy o zaznaczenie na kopercie kategorii w jakiej odbywa się aplikacja o stypendium.

Formularz wniosku stypendialnego, regulamin stypendiów dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: www.lubelskie.pl, www.bip.lublin.pl/um/index.php lub w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w pok. 317.