Ogłoszenie dotyczące planowanej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych

do nieruchomości położonych w obrębie Sahryń, w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”.

Osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłączy wodociągowych do swoich nieruchomości w ramach powyższego zadania, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice pokój nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisania stosownej umowy regulującej zasady realizacji i rozliczenia kosztów budowy przyłącza. Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci, zobligowani będą ponieść koszt budowy przyłącza w wysokości 2.500,00 zł. 

Uwaga

Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą umowy w ww. terminie, a w okresie późniejszym wyrażą chęć przyłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej, będą zmuszeni we własnym zakresie: uzyskać niezbędne zgody, pozwolenia, dokumentację oraz wykonać przyłącze na własny koszt, po obowiązujących cenach rynkowych.