OGŁOSZENIE  o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku

Wójt Gminy Werbkowice informuje zainteresowane podmioty, o możliwości ubiegania się   o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn. zm.) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszaru inwestycyjnego  "udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".  

 

Dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez beneficjenta dotacji udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki                       z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Jako wartość zadania inwestycyjnego przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego albo wartość dotacji. 

 

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji (beneficjenci dotacji) powinny złożyć wniosek do Wójta Gminy Werbkowice  w wersji papierowej (w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Zamojska 1) zawierający dane określone wg załączonego wzoru w terminie do dnia 30 stycznia 2023 do godz. 10-tej.  Podmiot uprawniony (beneficjent) może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w trzech kategoriach: a) do 150 000 złotych, b) do 500 000 złotych, c) do 3 500 000 złotych. 
 
Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można zapoznać się z dokumentów  (aktów prawnych) znajdujących się na stronie internetowej www.bgk.pl w zakładce Dokumenty lub w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 12, tel. 84 6572080 wewn. 35).

 

Wójt Gminy zaprasza do skorzystania z możliwości ubiegania się do dotację.

 

       Wójt
(-) Agnieszka Skubis-Rafalska