Drukuj
Aktualności
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia
2022 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. może
nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego,
mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie
pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych
przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do
korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty,
w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz
rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. poz. 1676,
z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie
określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328) oraz ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka