Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Urząd Gminy Werbkowice informuje, że został ogłoszony konkurs Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” finansowany w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa.

 

Projekt ma na celu dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla dzieci, wnuków lub prawnuków byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy to pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości, w której zlokalizowany był PGR.

W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y mogą składać stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

• zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia o udział w projekcie (załączone poniżej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wsparcie będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Werbkowice grantu na zakup sprzętu oraz po zweryfikowaniu danych zawartych w złożonych oświadczeniach.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzory oświadczeń można pobrać również w siedzibie urzędu gminy (Sekretariacie).

%MCEPASTEBIN%