Drukuj
Aktualności
Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Hostynne-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 17:00 zebranie wiejskie sołectwa Hostynne-Kolonia, które odbędzie się w świetlicy we wsi Hostynne-Kolonia, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3.Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4.Przyjęcie proponowanego porządku zebrania.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Dokonanie wyboru Sołtysa:
a) przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru organów sołectwa określonych w statucie sołectwa,
b) zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,
c) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenia wyników wyboru,
7.Wnioski, zapytania i informacje.
8.Zakończenie zebrania.

Przed przystąpieniem do glosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

 

Wójt
/-/ Agnieszka Skubis-Rafalska