Drukuj
Aktualności

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dn. 14.07.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.

Rekompensata przyznawana jest na wniosek dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) stanowiącej jego własność.

Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się od 1 do 15 września danego roku kwotowego do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu ARR.

Do wniosku producent musi dołączyć pisemne oświadczenia, w których:

Ponadto producent zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

oraz

O przyznanie rekompensaty nie może ubiegać się producent, który w danym roku kwotowym złożył wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy.

Decyzję o przyznaniu rekompensaty wydaje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego ARR w terminie do 30 listopada danego roku kwotowego.

Stawki rekompensat dla poszczególnych województw wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.08.07 Dz. U. nr 158, poz. 1110 wynoszą:

Wysokość rekompensaty ustala się jako iloczyn stawki rekompensaty i wielkości IIR stanowiącej własność producenta. Jest ona wypłacana przez Agencję w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

W przypadku, gdy suma rekompensat okaże się większa od środków budżetu państwa przeznaczonych na ten cel, wielkość wypłacanych rekompensat zostanie odpowiednio zmniejszona.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dostawców posiadających najmniejsze indywidualne ilości referencyjne.

Producent, który nie spełni warunków określonych w zobowiązaniach złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie rekompensaty, będzie musiał zwrócić wypłaconą mu rekompensatę.

W roku kwotowym, w którym został złożony wniosek o przyznanie rekompensaty, producent mleka nie może wystąpić do ARR o zatwierdzenie umowy zbycia lub oddania IIR w używanie oraz o dokonanie konwersji IIR.

Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty dostępny jest:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72