Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dn. 14.07.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.

Rekompensata przyznawana jest na wniosek dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) stanowiącej jego własność.

Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się od 1 do 15 września danego roku kwotowego do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu ARR.

Do wniosku producent musi dołączyć pisemne oświadczenia, w których:

 • zrzeka się – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – prawa do całości IIR; ilość ta nie może być jednak większa niż 20 000 kg,

 • zobowiązuje się do zaprzestania – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – produkcji i sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych,

 • zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – pogłowia bydła lub owiec, lub kóz w liczbie nie większej niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk na 1 ha trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym,

 • zobowiązuje się do posiadania przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej od tej, którą posiadał w dniu złożenia wniosku.

Ponadto producent zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

 • kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

oraz

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O przyznanie rekompensaty nie może ubiegać się producent, który w danym roku kwotowym złożył wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy.

Decyzję o przyznaniu rekompensaty wydaje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego ARR w terminie do 30 listopada danego roku kwotowego.

Stawki rekompensat dla poszczególnych województw wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.08.07 Dz. U. nr 158, poz. 1110 wynoszą:

 • Dolnośląskie 1,40 zł/kg IIR

 • Kujawsko-pomorskie 1,39

 • Lubelskie 1,22

 • Lubuskie 1,35

 • Łódzkie 1,27

 • Małopolskie 1,18

 • Mazowieckie 1,33

 • Opolskie 1,44

 • Podkarpackie 1,14

 • Podlaskie 1,47

 • Pomorskie 1,33

 • Śląskie 1,30

 • Świętokrzyskie 1.23

 • Warmińsko-mazurskie 1,41

 • Wielkopolskie 1,35

 • Zachodniopomorskie 1,40

Wysokość rekompensaty ustala się jako iloczyn stawki rekompensaty i wielkości IIR stanowiącej własność producenta. Jest ona wypłacana przez Agencję w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

W przypadku, gdy suma rekompensat okaże się większa od środków budżetu państwa przeznaczonych na ten cel, wielkość wypłacanych rekompensat zostanie odpowiednio zmniejszona.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dostawców posiadających najmniejsze indywidualne ilości referencyjne.

Producent, który nie spełni warunków określonych w zobowiązaniach złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie rekompensaty, będzie musiał zwrócić wypłaconą mu rekompensatę.

W roku kwotowym, w którym został złożony wniosek o przyznanie rekompensaty, producent mleka nie może wystąpić do ARR o zatwierdzenie umowy zbycia lub oddania IIR w używanie oraz o dokonanie konwersji IIR.

Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty dostępny jest:

 • w Oddziałach Terenowych ARR

 • w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12

 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72