Drukuj
Aktualności

Szanowni uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele gmina Werbkowice przygotowuje się do realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" w Obszarze A. Program "UCZEŃ NA WSI" ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Werbkowice. Wnioski składane do gminy do 30.09.2007!

 Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


Jaka jest forma pomocy w ramach programu?


Dofinansowanie (pomoc bezzwrotna - o ile dotrzymane są warunki zawartych umów).

W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.


Na co przeznaczone jest dofinansowanie?


Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:


Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!


W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:


Kto nie może uzyskać dofinansowania kosztów nauki?


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

Zgodnie z postanowieniami programu ?UCZEN NA WSI?, przez ?najniższe wynagrodzenie? należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.


Jaka jest wysokość dofinansowania kosztów nauki?


Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:


Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je składać?


Po ogłoszeniu przez Gminę naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września, każdego roku realizacji programu.

Wnioski dostępne w Gminie oraz dostępne na stronie www.pfron.org.pl (zakładka programy PFRON/UCZEŃ NA WSI/załączniki).


Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?


Wymagane załączniki do wniosku zostały określone w pkt 4 formularza wniosku.

Prawidłowo sporządzony wniosek przyspiesza proces jego rozpatrywania!

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Uwaga! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania!


Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku?


Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków, zgodne z celami i zasadami programu, określa Gmina.


Dokumenty do pobrania: