Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20160531efrr

Prace budowlane - kanalizacja

W związku z realizacją zdania „Przebudowa i budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka zakończyło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego  w ul. Przemysłowej, Szkolnej i ul. Piłsudskiego.

Rozpoczęcie prac budowlanych - kanalizacja

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka rozpoczęło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego w ul. Przemysłowej oraz przebudowie starych kanałów ściekowych częściowo z rur kamionkowych na rury PVC i PE przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej i Przemysłowej. 

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego