Konkurs Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.  Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim zaprasza do składania wniosków o udzielenie pomocy indywidualnej dla dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych. Termin mija 15 listopada 2007.  O wsparcie finansowe Fundacji będą mogły ubiegać się osoby indywidualne (rodzice i opiekunowie dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych) ze wsi i małych miast do 20000 mieszkańców.

Pomoc indywidualną dla dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych

Pomoc przyznawana będzie na:

 1. opłacenie całości lub części kosztów turnusów rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych ośrodkach oraz ew. kosztów dojazdu i powroty z tych ośrodków;);
 2. opłacenie części kosztów niezbędnego sprzętu korygującego (gorsety, protezy, aparaty słuchowe itp.);
 3. opłacenie usług terapeuty/rehabilitanta w przypadkach, kiedy wyjazd dziecka do oddalonej placówki nie jest możliwy;
 4. opłacenie kosztów dojazdu i/lub udziału dzieci niepełnosprawnych w szczególnie wartościowych programach integracyjnych z udziałem dzieci zdrowych i pełnosprawnych).

Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 5000 zł.

Dotacje nie będą przyznawane na:

 • bezpośrednią pomoc finansową indywidualnym osobom

 

Informacje dla rodziców lub opiekunów ubiegających się o pomoc indywidualną dla dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych

We wniosku o dofinansowanie należy podać nast. informacje:

 1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna; adres zamieszkania;
 2. Miejsce pracy, zajmowane stanowisko
 3. Imię i nazwisko dziecka potrzebującego pomocy
 4. Na jaki cel przeznaczona zostanie dotacja
 5. Czy rodzice/opiekunowie ubiegali się o dofinansowanie z PFRON
 6. Nazwę instytucji (organizacji, firmy), która będzie świadczyć pomoc dla chorego/niepełnosprawnego dziecka; jej adres i numer konta bankowego

Załączniki:

 1. Zaświadczenie o wysokości zarobków (jeśli oboje rodzice pracują, prosimy przysłać zaświadczenia z obu miejsc pracy)
 2. Zaświadczenie lekarskie zawierające nazwę choroby i/lub niepełnosprawności dziecka oraz potrzebę działań, na które ma być przyznana dotacja.
 3. Informację Ośrodka Zdrowia (Ośr. Rehabilitacji, Wyspecjalizowanej Placówki Służby Zdrowie itp.), że ma uprawnienia do prowadzenia określonych działań i przyjmie chore/niepełnosprawne dziecko na określony turnus (podejmie się przeprowadzenia określonych zabiegów).
 4. Informację od organizacji, która realizuje projekt integracyjny z udziałem dzieci zdrowych i pełnosprawnych o planowanych działaniach programowych oraz gwarancji przyjęcia dziecka, które ubiega się o dotację.

 

Dotacje nie będą przyznawane na:

 • bezpośrednią pomoc finansową dla rodziców, opiekunów, chorych/ niepełnosprawnych dzieci

 • opłacenie kosztów wyjazdów wakacyjnych (obozów, biwaków, festynów)

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 listopada 2007 (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski należy przysyłać pod adresem:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

Al. Jana Pawła II 29; 00-867 Warszawa

Atrium Plaza, Lobby C

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji ekspertów do końca listopada 2007 roku. Przyznana dotacja zostanie wypłacona po podpisaniu przez obie strony umowy przygotowanej przez Fundację. Dotacja powinna być wykorzystana w roku kalendarzowym ? 2008

Fundacja nie przekazuje dotacji rodzicom ani opiekunom dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych. Przyznane dofinansowanie może być przekazane wyłącznie na konto placówek służby zdrowia (ośrodków rehabilitacji, wyspecjalizowanych firm zarejestrowanych w sądzie gospodarczym itp.), firm produkujących (ew. dystrybutorów) sprzęt korygujący lub organizacji/instytucji realizujących programy integracyjne.

Nie będą rozpatrywane wnioski nie zawierające wymaganych informacji oraz załączników.

Więcej informacji na temat konkursu w UG Werbkowice pok. nr 14. Przemysław Podskarbi Inspektor ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy.