prow20142020Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


 

 

prow20142020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa‟ poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wodociągi w miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia

Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.