Informacja z drugiego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 marca 2017 roku (niedziela) odbył się drugi spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy – Lech Bojko, Zespół ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele Wykonawcy – firmy Project Consulting - eksperci zewnętrzni wspierający Gminę w opracowywaniu Programu Rewitalizacji.

Pracownicy Urzędu Gminy wraz z Ekspertami Zewnętrznymi udali się na spacer badawczy do Terebinia. Poprowadzony był według przygotowanego scenariusza, pozwolił na mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, wybadanie odczuć, potrzeb badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Stał się cennym źródłem informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji.

Dyskutowano na temat problemów występujących na danym obszarze. Przedstawiciele mieszkańców (radni, sołtysi, dyrektor szkoły w Terebiniu) chętnie mówili o swoich potrzebach i propozycjach zmian najbliższego otoczenia. Wskazane zostały między innymi następujące potrzeby: zmiana sposobu użytkowania budynku po likwidacji szkoły Podstawowej w Terebiniu, zagospodarowanie terenu wokół szkoły – np. wykonanie siłowni zewnętrznej.

Spotkanie konsultacyjne miało miejsce w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach o godz. 14:00.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz Gminy, Radni, Sołtysi, mieszkańcy, lokalni działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Werbkowice.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania ekspert omówił wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy, wskazali które sołectwa znajdą się zgodnie z wynikami diagnozy w obszarze zdegradowanym, a które w obszarze rewitalizacji. Druga część przybrała formę warsztatowo – dyskusyjną, której celem było wysłuchanie potrzeb oraz sugestii mieszkańców i prowadzenie dyskusji. Rozmawiano m.in. na temat tego jaka powinna być wizja obszaru rewitalizacji oraz jakie działania powinny być zrealizowane na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Na koniec spotkania zostały omówione fiszki projektowe złożone przez mieszkańców.

 

Zdjęcia ze spaceru i spotkania