Gmina Werbkowice informuje że w ramach zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego umowy nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-116/09-00-0441.o dofinansowanie projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa, zawartej w dniu 23.11.2010r.

 

orlik1Gmina Werbkowice zrealizowała inwestycję pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją zaplecza sanitarno-szatniowego) w Werbkowicach".

 

 

20101108cafUrząd Gminy Werbkowice został wyróżniony certyfikatem ukończenia projektu CAF (Common Assessment Framework), który realizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", było unowocześnienie samorządu w Polsce poprzez poprawę jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędów administracji publicznej, doskonalenie zarządzania i podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.

euroregionbug1

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug