Samorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach realizuje projekt pt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

20110811indywidualizacjaSamorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach realizuje projekt ptIndywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.